ความหมายของกฎหมายปกครอง

Governing-lawpic

กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายที่ให้อำนาจทางการปกครองกับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางปกครอง กฎหมายปกครองจะมีลักษณะพิเศษคือ ผู้ที่ใช้อำนาจหรืออกคำสั่งการปกครองได้จะต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่จะมีข้อยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจทางปกครองนั่นไม่ใช่บุคคลที่กล่าวมา ซึ่งในเบื้องต้นบุคคลที่จะใช้การปกครองได้ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองได้เป็นกรณีไป เช่น บุคคลที่ได้รับสัญญาทางปกครองกับรัฐ และเมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทขึ้นจะต้องนำคดีเข้าสู่ศาลปกครอง โดยคู่พิพาทจะต้องเป็นคู่กรณีดังต่อไปนี้ หน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานทางการปกครองกับเอกชน เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่  และผู้ที่ต้องการจะฟ้องต่อศาลปกครองได้ต้องเป็นผู้เสียหายตรงตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองมาตรา 42 วรรคหนึ่ง กฎหมายที่กำหนดว่าถึงรายละเอียดในการปกครองลดหลั่นกันลงมาจากกฎหมารัฐธรรมนูญ กล่าวคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศ แต่กฎหมายปกครองนั้นเป็นกฎหมายดำเนินการปกครอง ซึ่งกฎหมายปกครองนี้จะกล่าวถึงการจัดระเบียบแห่งองค์การทางปกครอง เช่น การจัดแบ่งออกเป็น กระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น ส่วนในระบบการปกครองของประเทศสามารถแบ่งองค์กรที่ใช้อำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายปกครองเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายบริหาร ซึ่งแบ่งงานของฝ่ายบริหารแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ งานทางการเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจผ่านทางคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาล ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการใช้ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ งานทางการปกครอง เรียกว่า ราชการประจำ มีหน้าที่เป็นผู้ปฎิบัติตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารในส่วนที่เป็นงานการเมืองกำหนดขึ้น ได้แก่ ราชการส่วนกลาง คือ

Continue reading