หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายการเงิน

Financial_law

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความสำคัญในการขับเคลื่อนมีเศรษฐกิจ – การเงินของประเทศไทย มีหน้าที่ระดมพร้อมจัดสรรเงินทุนให้ก่ด้านเศรษฐกิจ ในด้านการชำระราคารวมถึงบริการ การบริหารความเสี่​ยง ตลอดจนการให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อตัดสินใจ เพราฉะนั้น การดูแลของสถาบันการเงิน จะต้องมีประสิทธิภาพ , ตรวจสอบได้ , มีธรรมาภิบาลพร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับเงินฝากของประชาชน

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.​บ.) ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 กับ พ.ศ.2550 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ เช่น ประกาศของคณะปฏิวัติ 58 เป็นต้น

โดยสถาบันการเงินที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไทย , ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ​, ธนาคารพาณิชย์บริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ , สาขาธนาคารต่างประเทศ , สำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ , บริษัทเงินทุน , บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ , บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินบางประเภท เช่น ธุรกิจบัตรเครดิตหรือธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้รับมอบหมายงานจากกระทรวงการคลัง ให้ดำเนินการตรวจสอบสอดส่องสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ธนาคารออมสิน ,  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สุดท้ายคือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตลอดจนมีอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ในแก่การกำกับการทำงานของบริษัทข้อมูลเครดิต อีกด้วย

กระทรวงการคลัง

มีอำนาจหน้าที่หลายอย่าง แต่ทั้งนี้ล้วนเกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน , การประเมินราคาทรัพย์สิน , กิจการเกี่ยวกับราชพัสดุ , การบริหารพัสดุภาครัฐ  , ทรัพย์สินของแผ่นดิน , ภาษี – อากร เป็นต้น โดยสามารถดำเนินงานได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมาย อีกทั้งยังไม่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่นอีกด้วย

โครงสร้างของกระทรวงการคลัง

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมธนารักษ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมศุลกากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ยกตัวอย่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมาย

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

ผลิตเหรียญกษาปณ์ พร้อมจัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน อีกทั้งยังมี หน้าที่ควบคุมการรับ – จ่ายแลก , เก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนกำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กำหนดนโยบายและวางแผนการก่อหนี้ ทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมบริหารหนี้สาธารณะทั้งการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการบริหารเงินสด จัดทำข้อมูลหนี้ของประเทศอย่างละเอียด พร้อมดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้ , การชำระหนี้ ตลอดจนดำเนินการทางด้านกฎหมาย , ระเบียบ , ข้อบังคับ รวมทั้งการพัฒนาพร้อมปรับปรุงแก้ไขการผูกพัน , บริหารหนี้สาธารณะ , พัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบ

One comment

 1. เป็นเรื่องที่อ่านแล้วได้ประโยชน์มาก เกี่ยวกับ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายการเงิน ที่ บาคาร่าออนไลน์ ไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งความสำคัญในการขับเคลื่อนมีเศรษฐกิจ ของประเทศไทยที่จะต้องมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลสถาบันการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติที่ถูกต้องตามที่กำหนด

Comments are closed.