ข้อบังคับกฎหมายด้านการเงินที่ควรรู้

 

Financial_law_should_know.นขณะทั่วโลกมีความผันผวนด้านการเงินเสมอ ภาวะเศรษฐกิจการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ล้วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันต่อคนในประเทศและคนทั้งโลก การเงินจึงมีความสำคัญต่อทุกคน แต่เราอาจไม่ระวังการใช้เงินอย่างถูกต้องมีความรู้ไม่ทั่วถึงทำให้พลาดพลั้งต่อกฎหมายทางการเงินได้โดยที่ไม่รู้ตัว

ข้อบังคับด้านกฎหมายการเงินควรรู้

การใช้เงินในชีวิตประจำวันนั้นย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายทางด้านการเงิน ไมว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอย การทำธุรกรรมทางการเงิน จึงต้องระมัดระวังการใช้ให้ถูกกฎหมาย บริษัทวิจัยการเงินของสหรัฐอเมริกา Bank rate ได้วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่เกิดขึ้นบ่อยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ชาวอเมริกามักทำผิดกฎหมายอยู่บ่อย ซึ่งข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายคนเพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางอยู่ถูกต้อง

  1. การปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน – ในกรณีลงลายมือชื่อผู้อื่นแม้ว่าเจ้าของบัญชีจะยินยอมก็ตามล้วนเป็นการปลอมเอกสารที่มีความผิดตามกฎหมาย แม้จะทำด้วยความเจตนา หรือ ไม่ก็ตาม เพราะเป็นเรื่องกฎหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอาญาที่กำหนด เนื่องจากเอกสารทางการเงินมีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน หรือ การเงินของเจ้าของบัญชี
  2. การนำเอกสารธุรกรรมทางการเงินไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ – ถือเป็นความผิดทางอาญาข้อหาหลอกลวง เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การทำธุรกรรมเบิกเงินเกินบัญชี
  3. พิมพ์ธนบัตรปลอม หรือ แบงก์ปลอม – ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน เป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรง มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
  4. การทำลายธนบัตร – ธนบัตรถือเป็นทรัพย์สินของประเทศ หากบุคคลใดนำธนบัตรของบุคคลอื่นมาเผา หรือ ฉีกทำลายจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา
  5. การนำธนบัตรที่ระลึกไปถ่ายสำเนา – ตัวอย่าง การนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ไปถ่ายสำเนาด้วยเครื่องถ่ายเอกสารสี หรือ การลอกเลียนแบบด้วยวิธีการใดๆ เป็นการกระทำความผิดฐานปลอมแปลงธนบัตรรัฐบาลไทย มีความผิดตามกฎหมายอาญา
  6. การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้กับผู้อื่น – การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้กับผู้อื่นถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาส่อเจตนาที่ไม่ดี ทั้งยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
  7. ภาษีของผู้มีเงินได้ ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 20,000 บาทต่อเดือนเป็นต้นไป ต้องยื่นแบบแสดงเงินได้เพื่อเสียภาษี แต่สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย คือรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้

เรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแถมใกล้ตัวซึ่งต้องรับทราบ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดทางกฎหมายด้านการเงิน ดังนั้นการเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเงินจึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับทุกคน

One comment

  1. ข้อบังคับกฎหมายด้านการเงินที่ควรรู้ ถือเป็นเนื้อห้าที่ให้ความรู้ที่ดีมากต่อ เว็บบาคาร่าออนไลน์ การใช้เงินในชีวิตประจำวัน จึงต้องระมัดระวังการใช้ให้ถูกกฎหมาย การปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน ที่มีความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนา ก็ถือว่มีโทษที่ควรต้องรับรู้

Comments are closed.