ต้องเรียนจบอะไร ถึงได้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

Jurisprudence-program

Lawต้องเรียนจบอะไร ถึงได้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

เรื่องของกฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ อาจไม่ได้จะต้องถึงขนาดว่าเรียนรู้ในข้อกฎหมายทุกๆ ข้อเหมือนกับนักกฎหมายทั่วไป แต่การได้รู้กฎหมายในข้อที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือข้อที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ชีวิตของเราสามารถดำเนินไปได้อย่างปกติสุข รู้จักผิดชอบชั่วดีว่าสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ อย่างไรก็ตามอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายก็มีหลากหลายอาชีพที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี อย่างที่ปรึกษาด้านกฎหมายเองก็จัดเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

เรียนจบด้านไหนจึงได้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

หากจะวัดกันตามความเป็นจริงคนที่จะสามารถทำงานเกี่ยวกับกฎหมายได้หรือก้าวขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้ก็ต้องเรียนจบทางด้านนิติศาสตร์ เพราะการเรียนทางด้านนี้เป็นการเรียนในเรื่องของหลักวิชาอันเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ชัดเจนที่สุด เป็นสาขาวิชาที่คนเรียนจบมาส่วนใหญ่จะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หรือแม้แต่เปิดสำนักงานกฎหมายก็ต้องด้านนิติศาสตร์มาด้วยกันทั้งสิ้น

ทำความเข้าใจกับนิติศาสตร์

นิติศาสตร์เป็นศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาด้นกฎเกณฑ์ความประพฤติในตัวบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่งๆ มีผลบังคับใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งข้อบังคับทีว่านี้เราเรียกกันว่า กฎหมาย มีทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่าเป็นตัวกำหนดสิทธิ บทบาทหน้าที่ให้กับคนที่อยู่ร่วมกันให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เกิดความเป็นธรรมเท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมนั้นๆ ด้วย

หลักการศึกษาด้านนิติศาสตร์

  1. ศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เป็นสาระทางด้านกฎหมายในส่วนของหน้าและความรับผิดชอบต่อบุคคลตั้งแต่เกิดจนตายทั้งจากรัฐกับรัฐ รัฐกับเอกชน เอกชนกับเอกชน หรือแม้แต่กับภายนอกประเทศด้วย
  2. ศึกษาในส่วนของบทบาททางกฎหมายทั้งเรื่องของขอบเขตหน้าที่ของรัฐไม่ให้ล้ำเส้นของประชาชน หรือแม้แต่เรื่องของการนำนโยบายจากรัฐมาปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริง อาจเรียกได้ว่ากฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศก็ว่าได้
  3. นิติศาสตร์ให้ความสำคัญในเชิงคุณธรรมทางด้านกฎหมาย เพื่อต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นภายในสังคม การศึกษาด้านนิติศาสตร์จึงเน้นเรื่องความบริสุทธิ์เป็นหลักเพื่อก้าวไปสู่ความมุ่งหวังในด้านของความยุติธรรม การศึกษาจึงไม่ได้เน้นเรื่องของตัวกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ยังเน้นในเรื่องการวิเคราะห์เชิงคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพหรือหากินทางด้านนี้อีกด้วย